ലോക് ഡൗൺ സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു പഠനം നടത്തുന്നതിലേക്ക് കേരളാ സർക്കാർ 1 മുതൽ +2 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ( PDF രൂപത്തിൽ) സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്‌.


മലയാളം മീഡിയം


SCERT കേരള സംസ്ഥാന സിലബസ് പത്താം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയം


SCERT കേരള സംസ്ഥാന സിലബസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മലയാള മീഡിയം


SCERT കേരള സംസ്ഥാന സിലബസ് എട്ടാം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മലയാള മീഡിയം


SCERT കേരള സംസ്ഥാന സിലബസ് ഏഴാം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മലയാള മീഡിയം


  SCERT  കേരള സംസ്ഥാന സിലബസ് ആറാം ക്ലാസ്  പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയം


  SCERT  കേരള സംസ്ഥാന സിലബസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്  പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയം


  SCERT  കേരള സംസ്ഥാന സിലബസ് നാലാം ക്ലാസ്  പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയം


   SCERT  കേരള സംസ്ഥാന സിലബസ് മൂന്നാം ക്ലാസ്  പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയം


     SSCERT  കേരള സംസ്ഥാന സിലബസ് രണ്ടാം ക്ലാസ്  പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയം


         ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം


         SCERT കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പത്താം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം


         SCERT കേരള സംസ്ഥാന സിലബസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം


         SCERT കേരള സംസ്ഥാന സിലബസ് എട്ടാം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം


          SCERT കേരള സംസ്ഥാന സിലബസ് ഏഴാം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം


            SCERT  കേരള സംസ്ഥാന സിലബസ് ആറാം ക്ലാസ്  പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം


             SCERT  കേരള സംസ്ഥാന സിലബസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്  പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം


              SCERT  കേരള സംസ്ഥാന സിലബസ് നാലാം  ക്ലാസ്  പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം


               SCERT  കേരള സംസ്ഥാന സിലബസ് മൂന്നാം ക്ലാസ്  പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം


                  SCERT  കേരള സംസ്ഥാന സിലബസ് രണ്ടാം ക്ലാസ്  പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം


                     SCERT പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിനായുള്ള ടെക്സ്റ്റ്ബുക്കുകൾ:

                     പ്ലസ്ടു  ക്ലാസിനുള്ള ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ - മലയാളം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, സസ്യശാസ്ത്രം, സുവോളജി, കണക്ക്, ചരിത്രം, അറബിക്, അക്കൗണ്ടൻസി, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രം, ഉറുദു, ഹിന്ദി, സംസ്കൃത PDF.                      SCERT പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിനായുള്ള ടെക്സ്റ്റ്ബുക്കുകൾ

                     പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിനുള്ള ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം മീഡിയം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ - മലയാളം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, സസ്യശാസ്ത്രം, സുവോളജി, കണക്ക്, ചരിത്രം, അറബിക്, അക്കൗണ്ടൻസി, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രം, ഉറുദു, ഹിന്ദി, സംസ്കൃത PDF


                     കൂടുതൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ https://samagra.kite.kerala.gov.in/textbook/page സന്ദർശിക്കുക

                     Important Links

                     Official Website

                     Click Here

                     For Latest Jobs

                     Click Here

                     തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ 

                     Click Here

                     Join Job News-Telegram Group

                     Click Here