പ്ലസ് വൺ ഏകജാലക പ്രവേശനം - രണ്ടാം അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു