കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റര്‍ മുഖേന തൊഴിലവസരം; ജനുവരി 6 ന് അഭിമുഖം